04 dec 2009 12:04

Federaal openbaar ambt

Eindejaarstoelage voor federale personeelsleden verhoogd - tweede lezing

Eindejaarstoelage voor federale personeelsleden verhoogd - tweede lezing

De eindejaarstoelage voor alle federale personeelsleden wordt met 7% van het brutomaandloon verhoogd. Dat heeft de ministerraad op initiatief van minister van Amtenarenzaken Inge Vervotte in tweede lezing beslist.

De verhoging bedraagt ten minste 150 euro en ten hoogste 300 euro (geïndexeerd).

Het ontwerp (*) werd voor overleg aan het Comité voor federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten voorgelegd. 

(*) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt.