30 okt 2009 14:49

Federaal openbaar ambt

Eindejaarstoelage voor federale personeelsleden verhoogd

Eindejaarstoelage voor federale personeelsleden verhoogd

De eindejaarstoelage voor alle federale personeelsleden wordt met 7% van het brutomaandloon verhoogd. Dat heeft de ministerraad op initiatief van minister van Amtenarenzaken Steven Vanackere beslist.

De verhoging bedraagt ten minste 150 euro en ten hoogste 300 euro (geïndexeerd).

Het ontwerp wordt voor overleg aan het Comité voor federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten en voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

------
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt.