01 okt 2021 15:40

Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi het derde Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling goed.

De leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) hebben een voorontwerp van plan opgesteld om de internationale en Europese verbintenissen van België na te komen (in het bijzonder de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling) en om bij te dragen tot de doelstellingen van de Federale Langetermijnvisie (LTV) voor Duurzame Ontwikkeling.

De minister heeft vervolgens het voorontwerpplan gelijktijdig voorgelegd aan de wetgevende kamers, de raden en de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten. Er vond een openbare raadpleging plaats van 9 april tot 8 juni 2021. Daarna heeft de ICDO de uitgebrachte adviezen bestudeerd en het voorontwerp herzien. Vandaag werd het ontwerpplan voorgelegd aan de ministerraad.

De ministerraad bevestigt dat de uitvoering van de verschillende in het ontwerp opgenomen acties binnen de beschikbare begrotingsmarges zal gebeuren. Wanneer een actie extra middelen vereist, zal deze actie dezelfde weg volgen en zal er een advies van de bevoegde Inspecteur van Financiën gevraagd worden en, indien nodig, een akkoord van de Staatssecretaris van Begroting, als voorbereiding voor de goedkeuring van de desbetreffende actie op de ministerraad.