20 jul 2018 15:21

Federale bijdrage aan het geïntegreerd nationaal energieklimaatplan

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem kennis van het ontwerp van federale bijdrage aan het geïntegreerd Nationaal Energie Klimaat Plan (NEKP) uitgewerkt door een stuurgroep van twee federale administraties, met name Energie en Klimaat.

De Europese Raad keurde de implementatie van een Energieklimaatkader tegen 2030 goed. Met dit initiatief wil de Europese Unie haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen, energie betaalbaar houden voor bedrijven en burgers en haar klimaatverplichtingen nakomen. Daarbij zet ze in op vijf dimensies:

  • energieveiligheid
  • een volledig geïntegreerde Europese energiemarkt
  • energie-efficiëntie
  • decarbonisering
  • onderzoek, innovatie en competitiviteit

Elke lidstaat moet een geïntegreerd NEKP opstellen, waarin de doelstellingen, actielijnen en maatregelen voor deze vijf dimensies zijn opgenomen, met inbegrip van de te bereiken nationale cijfers voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Deze plannen beslaan de periode 2021-2030 en zullen om de tien jaar worden herzien.