19 dec 2020 06:48

Federale dotatie aan de politiezones ter ondersteuning van de budgettaire impact van het sectoraal akkoord

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie om de budgettaire impact van de implementatie van het sectoraal akkoord in 2020 te ondersteunen.

Het sectoraal akkoord van 13 september 2018 voorziet, naast de vereenvoudiging van het premiestelsel, ook in de verhoging van een aantal loonschalen om bestaande ongelijkheden tussen de wedde van bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie en die van vergelijkbare functies bij het federaal openbaar ambt weg te werken.

Een totaalkrediet van 4.500.000 euro werd ingeschreven voor 2020 om een dotatie toe te kennen aan de politiezones om de budgettaire impact van de implementatie van het sectoraal akkoord te ondersteunen. Dit bedrag wordt verhoudingsgewijs verdeeld onder de 185 politiezones op basis van het aantal personeelsleden die op datum van 31 december 2019 per politiezone onder de loonschalen B4 of B5 vallen en die op datum van 30 juni 2020 onder de loonschalen M4.1, BB1, BB2.2, BB3.2 of BB4.2 vallen, met uitzondering van de personen die in non-activiteit voorafgaand aan het pensioen zijn.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2020 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018