01 dec 2023 16:15

Federale gezondheidszorgsectoren: ondersteuning van het zorgpersoneel, de opleidingsprojecten en de pilootprojecten

De minsterraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling voor het jaar 2024 van tegemoetkomingen aan de federale gezondheidszorgsectoren in de kost voor de ondersteuning van zorgpersoneel, voor opleidingsprojecten en voor pilootprojecten.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt eenmalige financiële tegemoetkomingen in de federale gezondheidssectoren te verlengen en uit te breiden in het kader van maatregelen van de regering om de instroom en de retentie in het beroep te verhogen en te zorgen dat werk in de zorg werkbaar blijft en voor voldoening zorgt.

Ondersteuning van het zorgpersoneel:

Meerdere getuigenissen geven aan dat verpleegkundigen uit de zorg stappen omdat de druk te hoog ligt en dat er onvoldoende tijd is om rechtstreeks met de patiënt bezig te zijn, onder meer omwille van administratieve of logistieke taken die tijdrovend zijn. Door een deel van deze taken te delegeren, aan bijvoorbeeld een zorgondersteuner, komt er meer tijd vrij voor rechtstreeks patiëntencontact of om efficiënte verpleegkundige zorg uit te oefenen, wat dus zal leiden tot verhoogde jobtevredenheid en een kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. Hiertoe wordt 21 miljoen euro, ingeschreven in de begroting 2023, ter beschikking gesteld om de maatregel voor de aanwerving van ondersteunend personeel voor 2024 te verlengen.

Structurele versterking van de opleidingsprojecten:

Het gaat om opleidingsprojecten tot verpleegkundige en/of tot zorgkundige die zijn voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomsten of protocolakkoorden (het gaat onder meer over “#KiesvoordeZorg” en “Instroom B”). Er wordt 23 miljoen euro, ingeschreven in de begroting 2023, ter beschikking gesteld voor de verderzetting van deze opleidingsprojecten in 2024.

Pilootprojecten in instellingen van de federale gezondheidssectoren om “(op)Nieuw aan Boord”-trajecten op te zetten

Om nieuwe medewerkers of collega’s die na een lange afwezigheid terug starten binnen een team een goede start te geven, is het aangewezen hen doorheen deze (her)start te begeleiden. Zo krijgen ze een welkom gevoel en zijn ze sneller mee in het reilen en zeilen van de werking. Een dergelijke begeleiding zorgt voor een vlottere integratie en een vlottere overgang naar de praktijk. Globaal gezien werkt het als een attractiviteitsmaatregel voor zowel starters als voor bestaande medewerkers. Er wordt voor 2024 7 miljoen euro, ingeschreven in de begroting 2023, vrijgemaakt voor de verwezenlijking van de pilootprojecten binnen instellingen van de federale gezondheidssectoren die zich kandidaat stellen om een dergelijk “(op)Nieuw aan boord”-traject op te zetten. De middelen dienen om vervangende tewerkstelling mogelijk te maken voor de uren die worden gespendeerd aan de begeleiding (en eventuele vorming in dit verband) en voor het eventueel opzetten van vormingstrajecten voor de kandidaat-begeleiders om voor een kwalitatieve begeleiding te zorgen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.