02 apr 2021 14:55

Federale klimaatgovernance uit de startblokken

Regeren is vooruitzien !

Minister van Klimaat Zakia Khattabi is verheugd dat de ministerraad op vrijdag 2 april een instrument heeft goedgekeurd om toezicht te houden op het federale beleid en de maatregelen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Dit nooit eerder geziene mechanisme voor klimaatgovernance is een belangrijke stap voorwaarts en de eerste steen van een structurele versterking van het klimaatbeleid op federaal niveau.

De nieuwe klimaatmonitoring als onderdeel van de uitvoering van het federale klimaatbeleid en de maatregelen 2021-2030 (PAM's) is gericht op de volledige uitvoering van de bepalingen van het regeerakkoord, het Nationale Energie- en Klimaatplan (NECP) en het Plan voor herstel- en veerkracht (RRP), gericht op broeikasgasreductie, aanpassen aan en ons beschermen tegen de klimaatverandering.

"Rekening houdend met het transversale karakter van het klimaatbeleid, is het van essentieel belang dat elke minister zich op collegiale wijze engageert en binnen het kader van zijn bevoegdheden alles in het werk stelt om de nagestreefde doelstellingen te bereiken. Elke minister is een klimaatminister," zegt minister Khattabi. 

 

Concreet zullen de ministers vóór juli, in samenwerking met hun overheidsdiensten, draaiboeken opstellen met onder meer :

  • de planning van de acties die moeten worden ondernomen om de maatregelen operationeel te maken ;
  • de beschrijving van de tussenfasen en hun termijnen ;
  • vaststelling van indicatoren en/of methodologie voor de monitoring van de PAM’s. 

Deze stappenplannen zullen prioritair moeten worden uitgevoerd op negen gebieden: belastingen en financiën, energie, mobiliteit, economie, openbare gebouwen, overheidsdiensten en -bedrijven, internationale samenwerking, adaptatie en klimaatgovernance. Vanaf 2022 zal elk jaar een voortgangsrapport worden gepubliceerd, dat een duidelijk beeld zal geven van de stand van de uitvoering van het federale klimaatbeleid en de impact ervan.

"Wij hebben de plicht een voorbeeld te stellen voor de bedrijven, het maatschappelijk middenveld en burgers die zich zelf willen inzetten voor de transitie. Regeren is vooruitzien! Daarom zal ik, als volgende stap in het proces van klimaatgovernance, een toekomstgericht rapport met vier scenario's voor het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050 in het publieke debat brengen (regering, parlement, maatschappelijk middenveld, enz.). De democratische uitdaging staat centraal in de transitie en het is samen dat we dit zullen bereiken", besluit de minister.