16 mrt 2007 16:00

Federale milieurapport

Federale milieurapportering

Federale milieurapportering

De ministerraad keurde vandaag een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Leefmilieu Bruno Tobback goed, dat een vierjaarlijkse federale milieurapportering in het leven roept. In 2010 zullen het federale Parlement en de bevolking voor het eerst een globaal en cijfermatig inzicht krijgen in de doeltreffendheid en de evolutie van de impact van federale maatregelen op het leefmilieu. Naast de toestand van het mariene milieu worden ook gegevens verzameld die zicht geven op de milieu-impact van de andere federale beleidsdomeinen. Dit besluit vloeit voort uit de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie en de Europese Richtlijn betreffende toegang van het publiek tot milieu-informatie. Het rapport zal tot stand komen na overleg met alle betrokken federale instanties. Het zal zich maximaal afstemmen op de gegevens en de indicatoren die reeds aanwezig zijn bij deze instanties en rekening houden met reeds opgedane expertise bij de opmaak van andere federale rapporten. Ook de Gewesten zullen geconsulteerd worden bij de totstandkoming van het rapport, aangezien elke overlapping met gewestelijke milieurapporten uitgesloten moet worden. De toegevoegde waarde van het rapport zit volgens Minister Tobback in zijn complementariteit. 'Gewestelijke gegevens over bodemkwaliteit of waterkwaliteit zullen in de toekomst getoetst kunnen worden aan federale statistieken over het gebruik van pesticiden en biociden. Gegevens over luchtkwaliteit zullen gelinkt kunnen worden aan de evolutie in de federale maatregelen rond emissies van voertuigen.' Het vierjaarlijks rapport komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de federale minister van Leefmilieu en wordt omkaderd door een begeleidingscomité en een wetenschappelijk comité.