27 dec 2018 16:56

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Begroting en Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akte van de nota 'Naar een soepelere en meer geresponsabiliseerde personeelsplanning bij de federale overheidsdiensten' en keurt de omzendbrieven nrs. 669 en 670 goed, in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten.

De nota geeft de stand van zaken weer van de personeelsplanning in de FODs en PODs sinds de implementatie van de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten. Ze geeft een samenvatting van de mechanismen van personeelsplan en monitoring van het risico. Ze herinnert er onder meer aan dat het Personeelsplan door het Directiecomité wordt opgemaakt en door de bevoegde minister wordt goedgekeurd. De budgetevaluatie moet niet in het plan gebeuren, maar continu via het proces van monitoring. De monitoring steunt op twee mechanismen:

  • de monitoring van het risico
  • de operationele monitoring

Omzendbrief nr. 670 omvat informatie over de methodologie voor de berekening van de KPI’s voor de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten en de monitoring van de operationele beslissingen.

Omzendbrief nr. 669 omvat informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2019 en 2020 en de personeelsenveloppes 2019 en 2020.