09 jul 2024 10:54

Federale staatsschuld per einde juni 2024

Per einde juni 2024 bedroeg de schuld van de federale staat 521,609 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 11,50 miljard euro afgenomen tegenover de maand mei.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in juni toe met 4,02 miljard euro, tot 501,394 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van juni bedroeg 4,012 miljard euro (in het nadeel van de Schatkist).

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in juni 2024 verwijzen we naar de website van het Federaal Agentschap van de Schuld (https://www.debtagency.be/nl).

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde met 0,12 jaar tot 10,64 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten stabiel bleef op 1,94%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,74% en 38,12%.