30 mrt 2007 17:00

Federale wetenschappelijke instellingen

Erkenningsvoorwaarden van verenigingen die wensen bij te dragen tot het oprichten van een federale wetenschappelijke instelling

Erkenningsvoorwaarden van verenigingen die wensen bij te dragen tot het oprichten van een federale wetenschappelijke instelling

Op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot uitvoering van artikel 423 van de programmawet van 24 december 2002. Het ontwerp legt de erkenningsvoorwaarden vast voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen die bijdragen of willen bijdragen tot het verwezenlijken van opdrachten van een van de federale wetenschappelijke instellingen. Het ontwerp versterkt de overheidscontrole en verhoogt de transparantie van de administratie: - door de identificatie toe te staan van de verschillende verenigingen zonder winstoogmerk die samenwerken met de federale wetenschappelijke instellingen; - door minimale regels op te leggen waardoor de betrokken instelling controle kan uitoefenen op de activiteiten van de verenigingen en zich ontdoen van die die inactief of ongewenst blijken; - door de toegang en de bezetting van de lokalen en het gebruik van de infrastructuur van de instelling door derden te bepalen; - door eenvormige regels uit te vaardigen voor de 10 instellingen die onder de bevoegdheid van de minister vallen. Voorwaarden waaraan iedere vereniging moet voldoen om erkend te worden: - over een statuut beschikken en een boekhouding houden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921; - opgericht zijn om een doel te verwezenlijken of activiteiten voor te stellen, die overeenstemmen met het maatschappelijk doel, die nauw aansluiten bij de opdrachten van de betrokken instelling of er een bijzondere interesse voor tonen; - het bestaan aantonen van een procedure om belangenconflicten te beslechten.