16 jan 2009 11:25

Fedesco

Maximale schuldpositie van Fedesco verhoogd

Maximale schuldpositie van Fedesco verhoogd

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de maximale schuldpositie van Fedesco van 10 tot 100 miljoen euro verhoogt, zoals voorzien in het relanceplan.

De verhoging van de schuldpositie dient om het investeringsplan uit te voeren zodat de regering het energieverbruik in openbare gebouwen drastisch kan verminderen. Die vermindering draagt bij tot de doelstelling van de regering om tegen 2014 de uitstoot van broeikasgassen met 22% te verminderen.

FEDESCO is een naamloze vennootschap van publiek recht. Ze werd opgericht op 2 maart 2005 en heeft als doel projecten te bestuderen en te verwezenlijken die bijdragen tot de economische en ecologische vooruitgang op het vlak van eco-efficiëntie in gebouwen. Ze werkt volgens het systeem van derde-investeerder.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 27 december 2004 dat aan de Federale investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen.