15 mrt 2024 17:22

Fedris: sensibiliseringscampagne in het kader van preventie van arbeidsongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat een wettelijk kader creëert voor de sensibiliseringscampagne uitgevoerd door Fedris om werkgevers bewust te maken van het belang van een preventiebeleid rond arbeidsongevallen.

Ondernemingen die een onevenredig verzwaard risico vormen in vergelijking met andere ondernemingen in dezelfde sector, moeten een forfaitaire bijdrage betalen aan hun verzekeraar of aan Fedris indien een preventie-instituut werd aangesteld. Dit bedrag wordt vervolgens aangewend voor preventie in de onderneming in kwestie.

Naast deze detectie van bedrijven met een verzwaard risico, voert Fedris ook een bewustmakingscampagne om de betrokken ondernemingen zo goed mogelijk te sensibiliseren en ze aan te zetten om preventieve acties te nemen. Zo kan men vermijden dat de situatie verergert en dat er uiteindelijk een situatie van verzwaard risico ontstaat. 

In de praktijk wordt een sensibiliseringsbrief verstuurd naar werkgevers die niet voldoen aan de voorwaarden om in verzwaard risico te verkeren, maar waarvan de statistieken zorgwekkend genoeg zijn om hun aandacht te vestigen op het feit dat ze zich in een situatie van verzwaard risico zouden kunnen bevinden.

Via het voorontwerp van wet wordt de sensibiliseringscampagne van Fedris opgenomen in de arbeidsongevallenwet. Op die manier krijgt de campagne ook een wettelijk kader.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot herstel van artikel 58, §1, 15° van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971