16 mrt 2007 16:00

Financiële diensten van De Post

Hervorming van het wettelijk kader van De Post voor de levering van financiële diensten

Hervorming van het wettelijk kader van De Post voor de levering van financiële diensten

De ministerraad keurde twee ontwerpen goed die minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en wetenschapsbeleid Marc Verwilghen hem voorlegde. Het eerste ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdiensten. Het tweede ontwerp van ministerieel besluit wijzigt het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. Het eerste ontwerp bepaalt dat de voorwaarden die van toepassing zijn op de rekeningen-courant van de Staat ook gelden voor de organisaties en instanties die hun beschikbare gelden op zicht moeten plaatsen op een rekening van de schatkist bij De Post (volgens KB van 15 juli 1997). De Post beslist via zijn algemene voorwaarden of: - kasfaciliteiten worden toegestaan of geweigerd aan bepaalde houders en categorieën van houders van postrekeningen-courant, - het saldo van bepaalde categorieën van postrekeningen-courant credit- of debetintresten kan voorbrengen, - cheques of andere titels uitgegeven door andere financiële instellingen waarvan de zetel in België ligt, kunnen worden uitbetaald. Het ontwerp van ministerieel besluit heft de huidige zeer strenge bepalingen op die vaak tegenstrijdig zijn met het beheerscontract.