23 nov 2018 17:28

Financiële hulp voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat financiële hulp toekent aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2018.

Voor 2018 wordt een financiële hulp van 9.111.926,88 euro toegekend. De subsidie wordt jaarlijks gestort aan de begunstigde steden en gemeenten ten belope van 80 %. Het saldo van 20 % wordt het jaar nadien gestort, na controle van de uitgaven ingediend door de organisaties en afsluiting van de definitieve jaarlijkse afrekening. Als de overeenkomst tussen de minister van Justitie en de begunstigden niet wordt nageleefd, is het mogelijk dat de subsidie wordt verlaagd of volledig of gedeeltelijk moet worden terugbetaald.

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.