01 jun 2011 17:58

Financiële sector

Toezicht op de financiële sector en financiële bepalingen - tweede lezing

Toezicht op de financiële sector en financiële bepalingen - tweede lezing

De ministerraad gaat in tweede lezing akkoord met het voorontwerp van wet dat diverse richtlijnen inzake het toezicht op de financiële sector omzet en diverse bepalingen bevat. Het voorontwerp dat minister van Financiën Didier Reynders voorstelde, werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het voorontwerp zet onder meer richtlijn 2009/111/EG in Belgisch recht om. De richtlijn is een eerste stap om het crisisbeheer op financieel vlak binnen de EU te versterken. Daartoe worden colleges van toezichthouders opgericht die de samenwerking binnen de EU bevorderen. Ze staan in voor het lopende toezicht en de aanpak van noodsituaties.

De mandaten van de bevoegde autoriteiten zullen rekening houden met de communautaire dimensie, dat houdt in dat ze de impact van hun beslissingen op de stabiliteit van het financiële stelsel in alle andere lidstaten in het oog moeten houden. 

Het begrip 'significant bijkantoor' wordt gedefinieerd, om de impact van een crisis die belangrijke bijkantoren treft, op te vangen. De toezichthouders van de lidstaat van ontvangst krijgen daarom meer informatierechten. Door gebrekkige communicatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en ontvangst bestaat er immers een risico voor de financiële stabiliteit in de lidstaat van ontvangst.

Richtlijn 2010/76/EU vesterkt daarenboven het financiële toezicht binnen de EU omdat het een bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen invoert.