23 sep 2022 16:05

Financiën: administratieve samenwerking inzake belastingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed dat nieuwe bepalingen en technische wijzigingen invoert voor de administratieve samenwerking tussen Europese lidstaten op het gebied van belastingen.

Het voorontwerp van wet kadert binnen de omzetting van de Europese Richtlijn 2021/514 over de administratieve samenwerking in het kader van belastingen. Hierbij worden twee nieuwe bepalingen ingevoerd: 

  • een nieuwe aangifteverplichting voor digitale platformexploitanten betreffende de inlichtingen in verband met hun verkopers en de door deze laatste ontvangen tegenprestaties. Naast deze inzamelverplichting is er ook een verplichting om deze informatie mee te delen aan de Belgische bevoegde autoriteit
  • de mogelijkheid om een gezamenlijke audit te realiseren. Dit nieuwe type van controle laat toe dat ambtenaren van een andere lidstaat, met instemming van de Belgische bevoegde autoriteit, op het Belgische grondgebied komen en actief deelnemen aan de onderzoeksmaatregelen uitgevoerd in België. De buitenlandse ambtenaren worden dan gelijkgesteld met de nationale ambtenaren in de zin dat zij rechtstreeks vragen kunnen stellen aan de betrokken belastingplichtigen, de documenten consulteren, enz.

Tot slot voert het voorontwerp van wet eveneens een reeks technische wijzigingen in.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen