09 jul 2021 16:03

Financiën: gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn Covered bonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed met oog op de omzetting naar Belgisch recht van Richtlijn (EU) 2019/2161 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties (Richtlijn Covered bonds).

De Richtlijn Covered bonds beoogt op Europees niveau een uniform minimumkader vast te stellen voor de uitgifte van gedekte obligaties.

In België wordt de uitgifte van Covered bonds reeds geregeld door de wet van 3 augustus 2012 tot invoering van een wettelijke regeling voor Belgische Covered bonds. Met de goedkeuring van de Richtlijn Covered bonds beoogt de Europese Unie een minimale harmonisatie tot stand te brengen van de in de lidstaten bestaande wettelijke kaders. Aangezien deze minimale harmonisatie gebaseerd is op de bestaande wettelijke kaders, zijn er slechts een beperkt aantal wijzigingen die in het Belgische wettelijke kader moeten worden aangebracht.

Op het gebied van de nieuwigheden die door de Richtlijn zijn vereist, voorziet het wetsontwerp in:

  • bepalingen tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de uitgevende kredietinstellingen in hun uitgiftevoorwaarden kunnen voorzien in het gebruik van verlengbare looptijdstructuren
  • bepalingen die de uitgevende kredietinstellingen verplichten regelmatig een lijst met informatie te publiceren voor de beleggers
  • bepalingen betreffende het gebruik van de termen “Europese gedekte obligatie”, “obligation garantie européenne” en “European covered bond” enerzijds, en “Europese gedekte obligatie (premium)”, “obligation garantie européenne (de qualité supérieure)” en “European covered bond (premium)” anderzijds

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 april 2014 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en beursvennootschappen