27 nov 2020 16:33

Financiën: technische wijzigingen aan verschillende Wetboeken - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed met diverse wijzigingen van louter technische aard aan het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek van successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen, aan de hypotheekwet en aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

De bepalingen van dit voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, beogen onder meer:

  • het creëren van een gelijkluidende wettelijke grondslag voor de delegatie aan de Koning van de bevoegdheid om de betalingswijzen te regelen van de sommen die verschuldigd zijn krachtens de bepalingen van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, van het Wetboek van successierechten en van het Wetboek diverse rechten en taksen
  • het opheffen van verouderde bepalingen
  • de aanpassing de vermeldingen van het Wetboek van Koophandel in de wetboeken dat ondertussen het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen is geworden
  • de aanpassing van de opschriften van het hoofdstuk en van de afdeling betreffende het speciale registratierecht op de naamsveranderingen en van enkele daarin opgenomen artikelen, ten gevolge van de niet of maar gedeeltelijke aanpassing ervan door de wet van 18 juni 2018
  • een vereenvoudiging van de procedure van de inschrijving van een wettelijke hypotheek, bepaald in het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Dit voorontwerp wijzigt ook bepalingen van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten die geregionaliseerde rechten betreffen, of heft ze op. Over deze bepalingen werd overleg gepleegd tussen de betrokken Gewesten.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

‌Voorontwerp van wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, houdende de aanpassing van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van het Wetboek der successierechten aan het nieuwe Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en houdende een wijziging aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen