15 mrt 2024 17:22

Financiering 2023 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het financieringsbedrag voor 2023 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers (Asbestfonds) werd opgericht bij het Fonds voor de Beroepsziekten (waarvan de opdrachten overgenomen werden door FEDRIS, het Federale Agentschap voor de Beroepsrisico’s), door de programmawet (I) van 27 december 2006.

FEDRIS heeft aan de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid het bedrag meegedeeld van de tussenkomsten voor 2023 die daadwerkelijk werden uitbetaald door het Asbestfonds ten voordele van de zelfstandigen die getroffen zijn door asbestose. Het gaat in totaal om 115 373,06 euro, uitbetaald in het kader van 12 verschillende dossiers.

Het ontwerp van koninklijk besluit herneemt deze elementen voor de financiering van het Asbestfonds voor het jaar 2023.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.