27 nov 2020 16:33

Financiering en modaliteiten voor de solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de financiering en de modaliteiten voor de invoering van een solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren.

Het ontwerp heeft tot doel de financierings- en de uitvoeringsmodaliteiten van een eenmalige solidariteitspremie onder de vorm van een consumptiecheque aan het personeel in de federale gezondheidssectoren te regelen.

Het betreft de volgende sectoren:

  • de ziekenhuizen 
  • de forensisch psychiatrische centra
  • de centra voor begeleiding bij ongewenste zwangerschap, de pediatrische revalidatiecentra en de inrichtingen voor kinderen met neurologische en psychiatrische stoornissen
  • de diensten voor thuisverpleging
  • de wijkgezondheidscentra
  • de diensten van het bloed van het Rode Kruis van België

In de openbare zorginstellingen gaat het meer bepaald om:

  • de contractuele personeelsleden
  • de vastbenoemde personeelsleden
  • de personeelsleden benoemd door een OCMW en tewerkgesteld in een ziekenhuis die worden beschouwd als zijnde in dienst bij het OCMW

De regeling is niet van toepassing op de artsen, inclusief de loontrekkende artsen.

Verder bepaalt het ontwerp ook de manier waarop het budget wordt overgemaakt van de FOD Volksgezondheid via de Fondsen Sociale Maribel aan de betrokken werkgevers, en volgens welke modaliteiten dit dient te gebeuren. De Fondsen kunnen overgaan tot betaling van de solidariteitspremie aan de werkgevers wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst of een protocolakkoord tot toekenning van een consumptiecheque wordt gesloten. Een eventueel restsaldo dient door de Fondsen teruggestort te worden aan de Schatkist.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.