20 apr 2007 17:00

Financiering sociale akkoorden voor federale gezondheidszorg

Regeling van de financiële implicatie van de sociale akkoorden op het vlak van de gezondheidszorg

Regeling van de financiële implicatie van de sociale akkoorden op het vlak van de gezondheidszorg

De ministerraad keurde vier ontwerpen van koninklijk besluit goed die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelde over de financiering van de sociale akkoorden voor het luik van de federale gezondheidszorg. Bij de begrotingsopmaak voor 2007 werd in het budget van het RIZIV een budget uitgetrokken voor de financiering van de sociale akkoorden gesloten in 2000 en 2005. Het gaat om diensten voor thuisverpleging, het Rode Kruis en de wijkgezondheidscentra. Het eerste koninklijke besluit draagt de financiële middelen over van het RSZ-globaal beheer naar het RIZIV voor de vergoeding van maatregelen uit het akkoord van 2000; het tweede voor die van het akkoord van 2005. Wanneer het RIZIV over de budgetten beschikt moet hij storten aan het fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (Maribel sociaal fonds) en de RSZ-PPO voor de openbare diensten voor thuisverpleging. Het derde ontwerp regelt die storting voor het akkoord van 2000 en het vierde voor dat van 2005. 1. koninklijk besluit tot bepaling van de tenlasteneming van de financiële weerslag van het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidszorg en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers voor het kalenderjaar 2007. 2. idem voor 2005 3. koninkljk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale reegering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en het Rode Kruis voor het kalenderjaar 2007. 4. idem voor 2005