18 mei 2018 16:39

Financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot de samenwerkingsakkoorden goed die het samenwerkingsakkoord uitvoeren tussen de federale Staat en de Gewesten over de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.

De ministerraad van 14 december 2017 heeft het voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren goedgekeurd.

De bijkomende financiering, besloten door de federale Staat op 31 maart 2017, opent de mogelijkheid voor de uitvoering van een aantal spoorwegprojecten en -werken van groot strategisch nut voor de mobiliteit van de reizigers en voor het goederenvervoer in België. Het verduurzamen van de volledige financiering van die projecten en van die werken door het samenwerkingsakkoord, momenteel ter advies voorgelegd bij de Raad van State, is dan ook van wezenlijk belang. De uitvoeringsmodaliteiten worden vastgelegd in uitvoerende samenwerkingsakkoorden, die naargelang de draagwijdte ervan multilateraal of bilateraal zijn. Het gaat om de volgende akkoorden:

  • een vierledig uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de GEN-werken
  • een bilateraal uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de Vlaamse prioritaire spoorwegprojecten, met name de spoorwegprojecten die een bijkomende financiering vanwege het Vlaamse Gewest zullen genieten
  • drie bilaterale uitvoerende samenwerkingsakkoorden voor de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van elk van de drie gewesten, met name de spoorwegprojecten die volledig met federale geldmiddelen gefinancierd zullen worden

Deze uitvoerende samenwerkingsakkoorden kunnen pas uitwerking hebben nadat het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de drie Gewesten betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren de instemming van de betrokken parlementen heeft verkregen.