27 okt 2023 22:51

Financiering van de strategische spoorweginfrastructuren: actualisatie van de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet bijkomende uitvoerende samenwerkingsakkoorden goed naar aanleiding van de actualisatie van de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 in het kader van het algemeen samenwerkingsakkoord betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren. Daarnaast neemt de ministerraad kennis van de stand van zaken voor wat betreft de gewestelijke verdeelsleutel.

In 2018 werd het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gefedereerde entiteiten betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren goedgekeurd. Na goedkeuring door de verschillende parlementen is het samenwerkingsakkoord, evenals alle uitvoerende samenwerkingsakkoorden, in 2019 in werking getreden.

Infrabel en de NMBS hebben eind 2022 een reforecast van de projecten opgenomen in hun strategische meerjareninvesteringsplannen (SMIP) 2018-2031 op basis van de actuele stand van zaken inzake financiering en planning. Deze reforecast omvat voorgestelde herallocaties van budgetten tussen projecten, om geconstateerde meerkosten voor sommige projecten op te vangen. De voorgestelde herallocaties kunnen uitgevoerd worden na instemming van de federale regering en de betrokken gewesten.

De actualisatie van de via het SMIP gefinancierde projecten vertaalt zich in eerste instantie in de volgende bijkomende uitvoerende samenwerkingsakkoorden:

  • het bijkomende uitvoerende samenwerkingsakkoord voor de GEN-werken 
  • het bijkomende bilaterale uitvoerende samenwerkingsakkoord voor de Vlaamse prioritaire spoorwegprojecten, met name de spoorwegprojecten die een bijkomende financiering vanwege het Vlaamse Gewest zullen genieten
  • het bijkomende bilaterale uitvoerende samenwerkingsakkoord voor de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van het Vlaamse Gewest 
  • het bijkomende bilaterale uitvoerende samenwerkingsakkoord voor de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van het Waalse Gewest 
  • het bijkomende bilaterale uitvoerende samenwerkingsakkoord voor de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

De eerste minister en de minister voor Mobiliteit worden gemachtigd om deze bijkomende uitvoerende samenwerkingsakkoorden te ondertekenen. De akkoorden worden eveneens overgemaakt aan de ministers van Mobiliteit van de drie gewesten zodoende deze ook op gewestelijk niveau ter goedkeuring kunnen voorgelegd worden aan de respectievelijke ministerraden.

Daarnaast wordt de minister voor Mobiliteit gemandateerd om de projectgebonden uitvoeringscontracten te ondertekenen alsook andere uitvoeringscontracten met betrekking tot spoorinfrastructuurprojecten te realiseren op het grondgebied van het Vlaamse en Waalse Gewest. Dit mandaat dekt eveneens de prefinancieringscontracten voor de GEN-werken.

Tot slot neemt de ministerraad kennis van het rapport over de evaluatie van de gewestelijke verdeelsleutel op basis van de kosten die NMBS en Infrabel hebben gemaakt tussen 2018 en eind 2022 en worden de voorgestelde maatregelen goedgekeurd. De stand van zaken betreffende de verdeelsleutel wordt ook op de dagorde van het Overlegcomité geplaatst.