26 jan 2007 16:00

Fiscaal bemiddelaar

Oprichting van de dienst fiscale bemiddeling

Oprichting van de dienst fiscale bemiddeling

In het kader van de begrotingsopmaak heeft de regering beslist om binnen de FOD Financiën een dienst op te richten die de eventuele geschillen tussen de instelling en de burger kan beslechten. De ministerraad keurde dan ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat uitvoering geeft aan de bepalingen met betrekking tot de functie van fiscale bemiddelaar die vervat zitten in de wet rond diverse niet-dringende bepalingen. Het voorstel werd ingediend door minister van Financiën Didier Reynders en staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën Hervé Jamar. De dienst fiscale bemiddeling heeft tot doel de aanvragen tot bemiddeling te onderzoeken, die aan hem worden overgemaakt in het kader van moeilijkheden bij de toepassing van de fiscale wetten waarvoor de administraties van de FOD Financiën de bevoegdheid of de dienst uitoefenen. Deze dienst onderzoekt de aanvragen tot bemiddeling die aan hem worden voorgelegd in alle objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid en met inachtneming van de wet. Zijn tussenkomst wordt voorzien in de volgende aangelegenheden: - BTW, - inkomstenbelastingen, - met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, - successie en registratie, - douane en accijnzen. De ministerraad keurde tevens een ontwerp van ministerieel besluit goed dat een toelage toekent aan de fiscaal bemiddelaars, een ontwerp van ministerieel besluit dat aan het personeel en het college van de dienst fiscale bemiddeling een vergoeding toekent voor verblijf- en omreiskosten en een ontwerp van ministerieel besluit dat de selectieprocedure voor de ambtenaren van de dienst fiscale bemiddeling vastlegt.