04 apr 2012 18:31

Fiscaal Memento 2012 beschikbaar

Een overzicht van de fiscaliteit in België in een notendop, het kan! Het Fiscaal Memento uitgave 2012 getuigt hiervan.

De FOD Financiën deelt mee dat zijn Fiscaal Memento sinds gisteren zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels elektronisch beschikbaar is onder www.docufin.fgov.be en als pdf-bestand kan worden gedownload.

De Studie- en Documentatiedienst van de FOD Financiën biedt met het Fiscaal Memento een bijgewerkt overzicht van de fiscaliteit in België. Daar de besproken materie bijzonder complex is, kunnen uiteraard niet alle bijzondere regelingen er in worden opgenomen. Enkel de hoofdlijnen of de meest voorkomende gevallen worden behandeld.

Het eerste deel van het Fiscaal Memento handelt over de directe belastingen: personenbelasting (PB), vennootschapsbelasting (Ven.B) en rechtspersonenbelasting (RPB). De belasting van niet-inwoners (BNI) wordt in dit memento niet behandeld; het betreft hier een zeer specifiek domein. De laatste hoofdstukken gaan over de voorheffingen en de voorafbetalingen. De bijzondere vennootschapsbelastingstelsels (stelsel van de voorafgaande beslissingen, beveks, enz.) worden ook behandeld in dit eerste deel.

In het tweede deel komen de indirecte belastingen aan bod: btw, registratierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, accijnzen, milieutaksen, enz.

In dit memento worden enkel de belastingen beschreven die onder de verantwoordelijkheid van de FOD Financiën vallen of vielen. Voor een aantal van die belastingen zijn thans de gewesten verantwoordelijk. De informatie over laatstgenoemde belastingen wordt bijgevolg enkel ter info gegeven.

In het Fiscaal Memento worden procedures (aangifte, controle en betwistingen) niet besproken.

De beschreven wetgeving is die welke van toepassing is (tenzij anders vermeld):
• voor de directe belastingen, met uitzondering van de voorheffingen (1ste deel, hoofdstukken 1 tot 4): op de inkomsten van 2011 (aanslagjaar 2012);
• voor de indirecte belastingen (2de deel) en voor de voorheffingen (1ste deel, hoofdstukken 5 tot 7): op 1 januari 2012.

De administratieve circulaires waarnaar dit memento verwijst, kunnen geraadpleegd worden op de site van Financiën www.minfin.fgov.be, door in de onthaalpagina, rechterkolom onderaan “Fiscale databank” (Fisconetplus) aan te klikken en dan achtereenvolgens “Fiscaliteit”, “Inkomstenbelastingen”, “Administratieve richtlijnen en commentaren” en “Circulaires”.