24 jun 2021 18:16

Fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (anti-forestallingmaatregelen)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed betreffende een aantal wijzigingen van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, met het oog op een aanpassing van de bestaande anti-forestallingmaatregelen.

De anti-forestallingmaatregelen inzake tabaksfabricaten bestaan momenteel uit drie onderdelen:

  • het opleggen van een quota bij het bestellen van fiscale kentekens voor sigaretten en rooktabak
  • het opleggen van een vervaltermijn voor het gebruik van fiscale kentekens voor alle tabaksfabricaten
  • het beperken van de verkoop van sigaretten en tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten die al in verbruik werden gesteld bij een wijziging van de fiscaliteit

De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat deze derde maatregel niet strookt met het evenredigheidsbeginsel. Naar aanleiding van deze ingebrekestelling werd de maatregel grondig geëvalueerd en werd geoordeeld dat het doel ervan beter kan worden bereikt door de twee andere anti-forestallingmaatregelen die geldig waren vóór het in verbruik stellen, aan te scherpen en de anti-forestallingmaatregel die geldig was na het in verbruik stellen, af te schaffen, waardoor de accijnsrechten en de btw kunnen worden terugbetaald.

Door middel van dit voorontwerp van wet en de uitvoeringsbesluiten ervan zal de derde anti-forestallingmaatregel daarom worden afgeschaft. De andere twee anti-forestallingmaatregelen blijven behouden en worden in een ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak verder versterkt op de volgende manieren:

  • de geldigheidsduur van fiscale kentekens wordt verder beperkt
  • het bestaande quota voor rooktabak wordt verlaagd
  • de definitie van ‘het jaar waarvoor het totale aantal bestellingen wordt vastgesteld’ wordt aangepast om te voorkomen dat extra bestellingen worden gebruikt als reactie op een accijnsverhoging

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.