29 mrt 2012 16:32

Fiscale en financiële bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere een voorontwerp van wet goed houdende fiscale en financiële bepalingen.

Het gaat om een derde luik van begrotingsmaatregelen die de regering in het regeerakkoord is overeengekomen. In het ontwerp staan volgende bepalingen:

  1. In het kader van de vereenvoudiging van de personenbelasting zullen de aftrekbare uitgaven, met uitzondering van onderhoudsgeld, in belastingverminderingen worden omgezet. Dit bereidt de personenbelasting al voor op de uitvoering van de financieringswet en maakt het de gewesten mogelijk om later hun fiscale autonomie uit te oefenen zonder op het terrein te komen van de federale wetgever.
  2. De overdracht van de aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek) wordt beperkt. Enerzijds wordt de overdracht van het bestaande saldo op 31 december 2011 (de stock) beperkt tot 60%, de resterende 40% wordt overgedragen naar latere jaren. Anderzijds wordt vanaf aanslagjaar 2013 voor de nieuwe aftrek voor risicokapitaal de overdracht naar toekomstige aanslagjaren afgeschaft.


  Er worden ook een aantal maatregelen genomen die uitvoering geven aan eerdere rechtspraak of procedures met de Europese Commissie. Hier gaat het om:

  1. De verdeling van de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging tegen inbraak en brand tussen echtgenoten wordt voortaan berekend in functie van het belastbaar inkomen van elke echtgenoot.
  2. De fiscale behandeling van meerwaarden bij de inkoop van aandelen van collectieve beleggingsinstellingen wordt opgeheven. Hierbij moet de vrijstelling die aan EU-landen wordt verleend, ook aan landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte worden verleend. Tevens is het percentage aan schuldvorderingen waarin beleggingsinstellingen moeten investeren, aangepast aan de normen van de spaarrichtlijn en op 25% gebracht.
  3. Als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof wordt bij de overdracht van een investeringsgoed ook de bijhorende investeringsaftrek overdraagbaar naar de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar moet voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van die investeringsaftrek.


  Ten slotte worden nog een aantal andere zaken geregeld:

  1. Om een einde te maken aan talloze juridische discussies over de belasting van de vergoedingen om gsm-masten te plaatsen, wordt nu bepaald dat deze vergoedingen eenduidig belastbaar zijn als divers inkomen volgens een tarief van 15%
  2. Een aantal tekortkomingen inzake de belasting niet-inwoners worden rechtgezet.
  3. Er wordt nu ook duidelijk gesteld dat in overeenstemming met de Europese regels de gemeentelijke opcentiemen niet van toepassing zijn op de personenbelasting die slaat op dividenden en interesten.