29 sep 2010 22:17

Fiscale ontvangsten na acht maanden

In augustus stijgen de totale fiscale ontvangsten geïnd door de federale overheid met 5,8% waarvan 5,2% bij de directe belastingen en 6,3% bij de indirecte belastingen. Voor de eerste acht maanden van het jaar komt de toename op 16,0%. De groei is beduidend sterker bij de directe belastingen (+22,7%) dan bij de indirecte belastingen (+8,8%).

In augustus stijgen de totale fiscale ontvangsten geïnd door de federale overheid met 5,8% waarvan 5,2% bij de directe belastingen en 6,3% bij de indirecte belastingen. Voor de eerste acht maanden van het jaar komt de toename op 16,0%. De groei is beduidend sterker bij de directe belastingen (+22,7%) dan bij de indirecte belastingen (+8,8%).

Dit zijn evenwel louter boekhoudkundige resultaten die nog steeds sterk beïnvloed worden door het verleende betaaluitstel voor de bedrijfsvoorheffing in de overeenstemmende periode van 2009. Ze zijn bijgevolg niet representatief voor wat over het gehele jaar kan verwacht worden. De onderliggende trend die met de huidige conjunctuurevolutie kan vergeleken worden, kan afgeleid worden door bovenop de geraamde impact van dit betaaluitstel ook de inkohieringen af te zonderen waarvan noch de timing nog de omvang verband houden met de huidige conjunctuur. De onderliggende groei van de totale fiscale ontvangsten in de eerste acht maanden kan aldus op 4.1% tot  4.9% geraamd worden. Deze groeivoeten dienen vergeleken te worden met een prognose van 3,3% als nominale groei van het bbp. Men kan bijgevolg besluiten dat de fiscale ontvangsten, met uitsluiting van de inkohieringen, momenteel nagenoeg gelijke tred houdt met de huidige prognoses voor de economische groei.
 

Voor de voornaamste belastingsoorten zijn de belangrijkste ontwikkelingen de volgende:

- de verkeersbelastingen bleven in de eerste acht maanden licht toenemen, vooral dankzij de belasting op de inverkeerstelling;
- de roerende voorheffing op dividenden laat opnieuw een groei (+2,9%) optekenen, die wellicht bestendigd zal worden aangezien het “dividendenseizoen” afgelopen is. De roerende voorheffing op intresten daarentegen lijkt te stabiliseren, of kent op zijn minst een geringere terugloop.
- de interpretatie van de evolutie van de ontvangsten van bedrijfsvoorheffing is bijzonder hachelijk, gezien de onzekerheid omtrent de impact van het betaaluitstel in 2009. Het lijkt er evenwel op dat de toename van de ontvangsten, met uitsluiting van de beleidsmaatregelen, hoger ligt dan wat de verwachte groei van de loonmassa zou moeten opleveren. 
- de inkohieringen van de vennootschapsbelasting hebben een groot deel van hun achterstand ingehaald en bij de inkohieringen personenbelasting wordt de blijvende terugval verklaard door de toename van de fiscale aftrekken in het aanslagjaar waarvoor de inkohiering zopas afgesloten werd.
- de groei van de btw-ontvangsten viel in augustus weliswaar wat terug (+1,6%) maar blijft zeer goed (+7,4%) wat de eerste acht maanden van het jaar betreft;
- de accijnsontvangsten blijven sterk toenemen (+12,5%) maar drie vierden van die stijging vloeit voort uit verschuivingen op het einde van 2009;
- de ontvangsten uit registratierechten blijven genieten van het herstel op de  vastgoedmarkt.