20 jul 2006 17:00

Fiscale zegels

Afschaffing van het Wetboek der Zegelrechten en invoering van het Wetboek diverse rechten en taksen

Afschaffing van het Wetboek der Zegelrechten en invoering van het Wetboek diverse rechten en taksen

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van diverse rechten en taksen invoert en het Wetboek der Zegelrechten afschaft. Dit voorontwerp is een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. Concreet betekent dit het volgende: - het nieuwe wetboek schaft de federale belasting onder de vorm van fiscale zegels af, die de lokale overheden kleefden op onder meer de attesten van identiteit, nationaliteitsattesten, bewijzen van woonst, getuigschriften van goed gedrag en zeden en op diverse afschriften en uittreksels uit de registers van burgerlijke stand; - ook de aanplakkingstaks op documenten met een oppervlakte van minder dan één vierkante meter is afgeschaft. De belasting op documenten groter dan één vierkante meter blijft behouden. Die wordt nu reeds door reclamebureaus via periodieke aangiften verwerkt; - het gebruik van gezegeld papier verdwijnt en wordt vervangen door elektronische bestanden of gewoon papier. De belasting gebeurt door middel van een forfaitair recht, dat zal worden toegepast op de akten en processen-verbaal van notarissen en gerechtsdeurwaarders. Nu wordt het forfait bepaald in functie van de inhoudelijke aard van de akte of het geschrift; - de bepalingen over het betalingsverkeer voor het gebruik van fiscale zegels worden vervangen door moderne betalingswijzen (contant, overschrijving en elektronische betaalmiddelen). De ministerraad keurde tevens een ontwerp van koninklijk besluit goed tot reglementering van de uitvoeringsmodaliteiten van het Wetboek diverse rechten en taksen.