19 dec 2020 06:48

FOD BOSA: overheidsopdracht in het kader van de ERP applicaties

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het opstarten van een raamovereenkomst betreffende consultancy voor de federale ERP applicaties gebaseerd op SAP technologie.

De FOD BOSA treedt op als centrale aankoopdienst voor deze vierjarige raamovereenkomst, die zal worden afgesloten via een mededingingsprocedure met onderhandeling.