06 feb 2009 12:24

FOD Justitie

Gelijkstelling met een vaste benoeming van sommige mandaten bij de algemene directie Penitentiaire Inrichtingen

Gelijkstelling met een vaste benoeming van sommige mandaten bij de algemene directie Penitentiaire Inrichtingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Pensioenen Marie Arena een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat sommige mandaten bij de algemene directie Penitentiaire Inrichtingen gelijkstelt met een vaste benoeming. Die gelijkstelling geldt voor de berekening van de pensioenrechten. 

Het gaat om de mandaten toegekend in het kader van de functie van regionaal directeur en inrichtingshoofd van een strafinrichting met ten minste 400 plaatsen (*). De maatregel opent geen nieuw recht op pensioen maar neemt wel de  perioden van het mandaat in aanmerking voor de berekening ervan.

(*) art. 8 en 9 van het kb van 28 december 2006 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de buitendiensten van het directoraat-generaal Uitvoering van straffen en Maatregelen binnen de FOD Justitie.