13 mei 2011 13:29

FOD Mobiliteit

Gouverneur van West-Vlaanderen wordt bevoegde overheid voor opvang van schepen in nood

Gouverneur van West-Vlaanderen wordt bevoegde overheid voor opvang van schepen in nood

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot uitvoering van het wetsontwerp dat de gouverneur van West-Vlaanderen aanduidt als bevoegde overheid voor de opvang van schepen die bijstand nodig hebben.

Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe zet richtlijn 2009/17/EG gedeeltelijk in Belgisch recht om (*). De richtlijn moet de risico's voor de maritieme veiligheid en het mariene milieu beperken wanneer een schip in nood is.

De gouverneur wordt bijgestaan door vertegenwoordigers van de federale overheidsdiensten die bevoegd zijn op zee. Ze worden vermeld in het ontwerp van kb. In geval van nood kan de bevoegde overheid:

  • de bewegingen van het schip beperken of de kapitein opdragen een bepaalde koers te volgen
  • de kapitein van het schip opdragen een einde te maken aan de bedreiging van het milieu of van de maritieme veiligheid
  • een evaluatieteam aan boord brengen om de omvang van het risico vast te stellen, de kapitein bij te staan bij het zoeken naar een oplossing en het bevoegde kuststation op de hoogte te houden
  • de kapitein op te dragen een toevluchtsoord te zoeken in geval van direct gevaar, of ervoor zorgen dat het schip wordt geloodst of gesleept

(*) van het Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van richtlijn 200/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem.