21 jun 2004 12:10

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Ministerconferentie Milieu–Gezondheid van de WGO Europa in Boedapest

Van 23 tot 25 juni 2004 zal de Belgische delegatie op de Ministerconferentie Milieu-Gezondheid van de WGO Europa zich inzetten voor een gezonder milieu en dus een betere gezondheid voor onze kinderen.

Van 23 tot 25 juni 2004 zal de Belgische delegatie op de Ministerconferentie Milieu-Gezondheid van de WGO Europa zich inzetten voor een gezonder milieu en dus een betere gezondheid voor onze kinderen.

De inzet van de Conferentie van Boedapest De invloed van de achteruitgang van het milieu op de gezondheid van de kinderen is een bron van toenemende verontrusting in Europa. Nieuwe zopas openbaar gemaakte gegevens (zie de mededeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WGO in bijlage) maken duidelijk dat vijf grote milieufactoren verantwoordelijk zijn voor een groot gedeelte van de overlijdens en handicaps bij de kinderen. Die invloed varieert sterk van het ene land tot het andere. Dat toont aan dat er doeltreffende beschermings- en correctiemiddelen bestaan en beschikbaar zijn. Als reactie op die gegevens en op andere beschikbare informatie zullen de ministers van Volksgezondheid en Leefmilieu van 52 landen van de Europese regio van de WGO in Boedapest samen komen om een gericht plan voor de kinderen te bespreken en te aanvaarden. Dat plan moet specifieke prioritaire acties bepalen die elk land aan zijn eigen context moet aanpassen om het aantal kindersterftes en -handicaps die door de belangrijkste milieubedreigingen zijn veroorzaakt, aanzienlijk te verminderen. Het antwoord van België en de federale overheid Sinds 1999 speelt de federale overheidsdienst «Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu» een stuwende rol bij de samenwerking tussen beide domeinen die steeds nauwer met mekaar te hebben. België heeft actief deelgenomen aan de voorbereiding van de Conferentie in Boedapest door in december 2003 werkgroepen van de WGO en van NGO's uit te nodigen. Bovendien hebben talrijke Belgische deskundigen uit administraties, universiteiten en Belgische NGO's aan de Europese werkgroepen deelgenomen. Hun gedachten werden gebruikt als basis voor het actieplan Milieu-Gezondheid 2004-2010 dat de bijdrage van de Europese commissie tot dit proces zal zijn (zie de mededeling van de Europese commissie in bijlage). Naast die onderhandelingen die de toekomstige richtingen van het beleid uitstippelen, wijzen verschillende realisaties op de wil tot samenwerking in België. Zo hebben alle betrokken federale, regionale en gemeenschapsministers tijdens datzelfde jaar 2003 het nationaal actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP) aangenomen en werd er een samenwerkingsakkoord afgesloten om het uit te voeren. Hierdoor heeft België gezorgd voor een kader om te kunnen ageren. Begin 2004 gingen een aantal pilootprojecten van start. Het gaat over de uitwerking van milieu-gezondheidsindicatoren, een vergelijkende studie over de invloed van het productbeleid op de binnenverontreiniging, de deelname aan een netwerk van steden die de link legt tussen luchtverontreiniging en gezondheid aanpakt en de oprichting van een gemeenschappelijke website die dienst doet als interface in die domeinen. Nog andere projecten die een gezond milieu voor onze kinderen nastreven zullen in 2005 worden opgestart. Deze projecten zullen in lijn staan met de verbintenissen die in Boedapest zullen worden aangegaan. Andere acties zoals de inzameling van gegevens, onderzoek, preventie, vorming, communicatie en bewustmaking van de burgers zullen voorbereid worden in het kader van het NEHAP. «De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zorgt voor continuïteit binnen de actie. Als Voorzitter zal ik instaan voor het secretariaat van de cel milieu-gezondheid die eerstdaags in het raam van dit akkoord zal ontstaan. Daar zal ik persoonlijk over waken», aldus Dokter Dirk Cuypers die sinds zijn aantreding in 2002 voortdurend zijn belangstelling voor de versterkte samenwerking tussen de polen leefmilieu en gezondheid heeft benadrukt. De ministers Detienne en Tavernier zitten de Belgische delegatie in Boedapest voor. Maandag 21 juni om 16.00 u houden ze een persconferentie in de lokalen van het kabinet van Minister Tavernier, Jacqmainlaan 20, te 1000 Brussel. Bij die gelegenheid zullen zij de interventies van België tijdens de Conferentie van Boedapest vrijgeven. Contactpersoon voor conferentie kabinet Tavernier: Ron Hermans 02/553 27 81 Voor persnota FOD en WGO + bijkomende informatie: Contactpersoon FOD Volksgezondheid, veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Inge Jooris 0475/800487 inge.jooris@health.fgov.be