13 mrt 2009 10:58

Fonds ter reductie van de globale energiekost

Wijziging van de statuten en vaststelling van het beheerscontract

Wijziging van de statuten en vaststelling van het beheerscontract

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de statuten van het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) wijzigt.

De wijzigingen versoepelen en optimaliseren de beheersprocedures en bieden de gewestelijke overheidsinstanties in de raad van bestuur een betere vertegenwoordiging (elk 2 leden). Bovendien integreren de statuten de maatregelen uit het economisch herstelplan. De permanente omvang van de schuldpositie van het FRGE wordt zo beperkt tot 250 miljoen euro.  

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het beheerscontract van het FRGE wijzigt. Er werden een aantal artikels toegevoegd over: 

- samenwerkingsakkoorden met rechtspersonen die door de gewesten worden aangeduid
- het ten laste nemen door de Staat van de rentesubsidies
- het verlenen van waarborgen door de gewesten.

Het Fonds ter reductie van de globale energiekost werd opgericht op 10 maart 2006 als dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Het fonds financiert structurele maatregelen en verstrekt leningen om de vermindering van de globale energiekost in privé woningen van personen met lage inkomens te bevorderen. 

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006.