01 mrt 2007 16:00

Fonds voor de schadeloosstelling van asbestslachtoffers

Oprichting van een fonds voor de schadeloosstelling van slachtoffers van asbest

Oprichting van een fonds voor de schadeloosstelling van slachtoffers van asbest

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de oprichting van een fonds voor de schadeloosstelling van slachtoffers van asbest uitvoert. Daarmee realiseert hij een maatregel die voorzien was in de programmawet van 27 december 2006. (hoofdstuk VI van titel IV) Toen de ministerraad de begroting opmaakte, besliste hij een fonds op te richten dat de slachtoffers van asbest zal vergoeden die geen recht hebben op een bestaande vergoeding van het Fonds voor beroepsziekten. Het ontwerp dat de ministerraad heeft goedgekeurd, werkt nu de nadere regels van de oprichting uit. Het regelt de bijdrage van de werkgevers en zelfstandigen die het fonds financieren. Het schrijft voor hoe slachtoffers de aanvragen voor een tegemoetkoming moeten indienen en hoe het fonds ze zal onderzoeken. Ook het bedrag en de uitbetaling van de forfaitaire maandelijkse rente en het kapitaal aan het slachtoffer komen uitgebreid aan bod. Ten slotte bepaalt het ontwerp dat de bepalingen voor de financiering van het Asbestfonds door werkgevers en zelfstandigen op 1 april 2007 in werking treden.