31 mrt 2006 12:00

Fonds voor reductie van de globale energiekost

Definitie van de doelgroep van de meest behoeftige personen die een beroep kunnen doen op het Fonds voor de reductie van de globale energiekost

Definitie van de doelgroep van de meest behoeftige personen die een beroep kunnen doen op het Fonds voor de reductie van de globale energiekost

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van begroting en Consumentenzaken, mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling, en de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke integratie. Het fonds werd ogpericht bij hoofdstuk VIII van de programmawet van 27 december 2005. Het komt tussen in de financiering van structurele maatregelen die reducties van de globale energiekost in particuliere woningen bevorderen. Na overleg met de Gewesten bepaalt men de volgende personen als de meest behoeftige in het kader van het FRGE: - de personen die aan de voorwaarden voldoen om een verhoogde tegemoetkoming te genieten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering. - de andere personen die als jaarlijks bruto gezinsinkomen niet meer hebben dan 11.763,02 euro verhoogd met 2177,65 euro per persoon ten laste. - de personen die beroep doen op schuldbemiddeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. - de personen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, meer bepaald voor de rekeningen voor gas en elektriciteit. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.