04 apr 2014 19:55

Forensisch psychiatrisch centrum Gent

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel om een overheidsopdracht te gunnen voor de exploitatie van het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Gent. De ministerraad keurt hiervoor ook een ontwerp van koninklijk besluit en een  samenwerkingsakkoord goed.

Om alle geïnterneerden een kwaliteitsvolle opvang in een gespecialiseerd centrum buiten de gevangenis te bieden worden twee forensisch psychiatrische centra opgericht. Door een adequate behandeling, zorg en begeleiding binnen een aangepast veiligheidsniveau wordt zoveel mogelijk een re-integratie van deze geïnterneerden in de maatschappij beoogd. Het is de bedoeling dat de centra qua veiligheid voldoen aan de normen die worden opgelegd door Justitie en een zorgaanbod hebben zoals in een psychiatrisch ziekenhuis, dat voldoet aan de normen van Volksgezondheid. Het regeerakkoord bepaalt daarom dat de concessie voor de exploitatie voor de gespecialiseerde centra voor geïnterneerden moet worden uitgevoerd. Het FPC Gent wordt momenteel gebouwd onder toezicht van de Regie der Gebouwen en zal in mei 2014 klaar zijn. Een externe uitbater zal het centrum beheren. Het bestek voor de exploitatie is goedgekeurd en vervolgens onmiddellijk ter beschikking van de kandidaten voor de overheidsopdracht gesteld.

De ministerraad beslist de opdracht aan het consortium Sodexo-Parnassia Groep te gunnen, de ministers van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Justitie te machtigen om de BAFO van het consortium Sodexo-Parnassia Groep te vertalen naar een overeenkomst en om een overeenkomst af te sluiten in het kader van de perimeter- en omgevingsbewaking.

De ministerraad gaat akkoord met:

  • het ontwerp van koninklijk besluit in uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers zoals gewijzigd door de Programmawet (I) van 26 december 2013. het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
  • de samenwerkingsovereenkomst tussen de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, de minister van Justitie en de staatsecretaris voor de Regie der Gebouwen