30 mrt 2007 17:00

Forfaitaire honoraria voor medische beeldvorming

Berekening van de forfaitaire honoraria voor beeldvorming betaald per opname voor gehospitaliseerde patiënten

Berekening van de forfaitaire honoraria voor beeldvorming betaald per opname voor gehospitaliseerde patiënten

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de berekening van de forfaitaire honoraria voor beeldvorming betaald per opname voor gehospitaliseerde patiënten. (art 69, §1 wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) Bjj de berekening geldt dat het refertejaar het jaar is dat twee jaar voorafgaat aan het jaar van toekenning van de forfaitaire honoraria. Per dienstengroep worden deelbegrotingen vastgelegd die per opname verdeeld zijn in functie van de uitgaven voor medische beeldvorming die zijn aangepast aan de evolutie van de beddenstructuur. Die deelbegrotingen worden volgens specifieke regels verdeeld om deelenveloppen per ziekenhuis te vormen. De som van de individuele deelenveloppen vormt de individuele envelop. Het quotiënt van de deling van die individuele envelop door het gemiddelde aantal opnamen voor het refertejaar en het jaar dat eraan voorafgaat wordt aangepast aan de evolutie van de beddenstructuur. zo berekent men het bedrag van de forfaitaire honoraria voor medische beeldvorming per opname in het ziekenhuis. Elk jaar stelt de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor elk algemeen ziekenhuis het bedrag van de forfaitaire honoraria per opname in een of meer diensten vast.