24 nov 2006 16:00

Fundamenteel onderzoek

Bepaling van de verdeling van de toelagen tussen de fondsen voor wetenschappelijk onderzoek

Bepaling van de verdeling van de toelagen tussen de fondsen voor wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad had in maart, juli en oktober beslist een jaarlijks bedrag van 31 miljoen euro aan het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek en het Fonds national de la recherche scientifique via de RSZ toe te kennen om de jobcreatie voor het fundamenteel onderzoek te bevorderen. Het geld zou besteed worden aan bijkomende doctoraatsmandaten of postdoctoraatsmandaten op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek. Het voorstel dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte aan de ministerraad voorlegde, voert die beslissing uit. Het ontwerp van koninklijk besluit legt de nauwkeurige regels vast volgens welke de RSZ jaarlijks de verdeling van het bedrag tussen de beide fondsen bepaalt en volgens welke de RSZ controleert of er inderdaad extra mandaten zijn gecreëerd. Het ontwerp bepaalt ook hoe de Federale raad voor wetenschapsbeleid advies uitbrengt over de aard van de projecten. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat titel IV, hoofdstuk 12, wetenschappelijk onderzoek van de programmawet uitvoert die de ministerraad op 23 november 2006 goedkeurde.