31 mrt 2006 12:00

Fusie FIM en FPM

Fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij

Fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad in tweede lezing na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) en de Federale Participatiemaatschappij (FPM). De operatie situeert zich in het kader van een reorganisatie van de werking van de bestaande federale participatie-instrumenten en heeft als doel een betere en efficiëntere uitoefening van de verschillende bevoegdheden van de federale staat als aandeelhouder. De FIM en de FPM zullen in een structuur ondergebracht worden, waarbij de know-how en de actieradius van de beide entiteiten gevrijwaard zullen blijven. De fusie vindt plaats via overname van de FPM door de FIM overeenkomstig de in het Wetboek van vennootschappen omschreven procedure. De privé-aandeelhouders van de FIM hebben de mogelijkheid om hun aandelen van de FIM over te dragen aan de overheid. De gefuseerde maatschappij wordt belast met een nieuwe opdracht. Ze moet de overheid advies verstrekken inzake mogelijke projecten tot oprichting, hervorming of participaties in rechtspersonen. De gefuseerde maatschappij wordt eveneens belast met de rationalisering en herstructurering van het geheel van gespecialiseerde en publiekrechtelijke dochtervennootschappen. Bovendien zal de POD Activabeheer worden gereorganiseerd en aangehecht aan de FOD Begroting en Beheerscontrole. Hij zal budgettair opgenomen worden in een afzonderlijke organisatieafdeling binnen de afdeling 03 begroting en beheerscontrole.