11 jul 2008 11:25

Galileo

Samenwerkingsovereenkomst met de republiek Korea voor Galileo

Samenwerkingsovereenkomst met de republiek Korea voor Galileo

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Republiek Korea voor een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite).

De overeenkomst regelt de samenwerking tussen de landen inzake de ontwikkeling en de exploitatie van het GALILEO-systeem met het oog op de implementatie van een civiel globaal satellietnavigatiesysteem (GNSS).

De samenwerkingsmodaliteiten zijn relatief soepel. Op het gebied van beveiliging is bepaald dat aanvullende overeenkomsten moeten worden gesloten indien dat nodig blijkt. De overeenkomst doet geen afbreuk aan de normen die van toepassing zijn op de landen in termen van beheer van hun respectieve programma's, informatiebeveiliging of controle van de technologieuitvoer.

Tot op heden zijn de voorwaarden en bedragen van de Koreaanse bijdrage tot de installatie van het GALILEO-systeem, met name tot de regionale en lokale uitbreiding ervan, nog niet vastgelegd. Die bijdrage dient te gebeuren via de deelname van de Koreaanse regering aan de Europese Toezichtautoriteit GNSS.

De Overeenkomst voorziet in verschillende samenwerkingsgebieden en -vormen op het vlak van: 

  • wetenschappelijk onderzoek: uitwisseling van experts en informatie 
  • toewijzing van radiofrequenties op internationaal vlak 
  • certificering van de GALILEO-normen
  • industriële activiteiten
  • ontwikkeling van diensten en markten afgeleid van de toepassingen 
  • ontwikkeling van regionale en lokale systemen 

De procedure van inwerkingtreding veronderstelt de voorafgaande ratificatie door alle lidstaten op het ogenblik van de ondertekening van de Overeenkomst (15 landen).