24 mei 2012 18:23

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en adjuvantia in overeenstemming met de duurzame ontwikkeling

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en adjuvantia in overeenstemming met de duurzame ontwikkeling regelt. Het ontwerp van minister van Landbouw Sabine Laruelle zet richtlijn 2009/128/EG gedeeltelijk in Belgisch recht om.

Het kb voert een kader in voor verschillende strafrechterlijke bepalingen die de Europese richtlijn oplegt:

  • het is verboden om fytofarmaceutische producten in luchtvaartuigen te gebruiken, behalve wanneer de minister van Volksgezondheid een afwijking toestaat
  • er komen specifieke maatregelen om het watermilieu en het drinkwater te beschermen door bufferzones te creëren tussen bewerkte percelen en oppervlaktewater
  • er komt een kader voor de behandeling en de opslag van pesticiden, hun verpakking en productresten
  • risico's verbonden aan fytofarmaceutische producten in specifieke zones worden beperkt (behandelde percelen)

Daarnaast regelt het kb de certificering van professionele gebruikers, ditributeurs en raadgevers (fytolicentie) van gewasbeschermingsmiddelen.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.