10 nov 2023 21:01

Gebruik van persoonsgegevens door het FAGG

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed over de verwerking van persoonsgegevens voor de inspectie- en controleopdrachten van het FAGG.

Het voorontwerp geeft een wettelijke basis die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR-verordening (EU) 2016/679) voor de verwerking van persoonsgegevens door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bij de inspectietaken die bij wet aan haar zijn toevertrouwd. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van deze gegevens moeten in overeenstemming zijn met de GDPR.

Het voorziet ook in de beperking van de rechten die de GDPR toekent aan de betrokken personen bij deze verwerkingen wanneer het uitoefenen van deze rechten de inspectietaken zou hinderen of het geheim van een strafrechtelijk onderzoek of de veiligheid van personen in gevaar zou brengen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.