26 jun 2009 14:18

Gebruik van talen in bestuurszaken

Reglementering van de taalexamens van SELOR

Reglementering van de taalexamens van SELOR

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de uitreiking van de bewijzen van taalkennis door SELOR wijzigt (*). Het ontwerp dat minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere heeft voorgesteld, past de reglementering van de taalexamens grondig aan.

De voornaamste nieuwigheden zijn:

  • de examens worden niet langer per niveau van administratieve hiërarchie georganiseerd
  • de examens betreffen globale taalcompetenties en niet enkel woordenschat, morfologie en grammatica
  • er komt een onderscheid tussen voldoende kennis en elementaire kennis: voldoende kennis wordt vereist wanneer de betrekking leidinggevend is en de elementaire kennis in de andere gevallen. 

Om de examens te organiserenworden nieuwe tests ontwikkeld zodat de taalexamens in september weer van start kunnen gaan. De taalbewijzen worden afgeleverd door SELOR, het Selectiebureau van de federale overheid.

(*) wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij art53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.