23 mrt 2017 15:25

Gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds vaststelt.

Het Energietransitiefonds wordt gespijsd met de jaarlijkse bijdrage die door de eigenaar van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 aan de federale staat verschuldigd is - tot 15 februari 2025 voor Doel 1 en tot 1 december 2025 voor Doel 2 - als tegenprestatie voor de verlenging van de duur tijdens dewelke industriële elektriciteitsproductie uit de splijting van kernbrandstoffen is toegelaten. De opbrengsten uit dit fonds worden door de Koning toegekend bij een besluit dat overlegd wordt in de ministerraad op voorstel van de minister van Energie. Dit voorstel is gebaseerd op het advies van de algemene directie Energie en de resultaten van een openbare aanbestedingsprocedure.

De algemene directie Energie organiseert elk jaar een openbare mededingingsprocedure waarvan de oproep tot kandidaten uiterlijk op 15 november van elk jaar wordt opgestart. De openbare mededingingsprocedure bevat de gemeenschappelijke, transparante en objectieve selectie- en gunningscriteria op basis waarvan de steun kan worden toegekend.

Uiterlijk op 30 april van elk jaar, met uitzondering van 2017, brengt de algemene directie Energie advies uit over de gunning van elke opdracht en maakt ze aan de minister een lijst van de projecten over. De Koning bepaalt, op voorstel van de minister van Energie, de steun die via een in ministerraad overlegd besluit wordt toegekend en dit uiterlijk op 31 mei van elk jaar, met uitzondering van 2017. De algemene directie Energie staat in voor de correcte en tijdige uitvoering van de toegekende opdrachten.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.