02 sep 2005 17:00

Gecombineerd goederenvervoer per spoor

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer per spoor.

Het ontwerp is een voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Overheidsbedrijven, en de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit.

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer per spoor. Het ontwerp is een voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Overheidsbedrijven, en de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit.

Het ontwerp is aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State over de wijze van begroting. De Gewestelijke Regeringen hebben na overleg over het ontwerp hun goedkeuring gegeven. Het bepaalt de voorwaarden waaraan de operatoren van gecombineerd goederenvervoer, die van het spoorwegvervoer gebruik maken, moeten beantwoorden om een subsidie van FOD Mobiliteit en Vervoer te bekomen. Bij de toekenning van de subsidie houdt men enkel rekening met het spoorwegvervoer tussen twee overslagcentra op Belgisch grondgebied. Het organiseren per spoor van de ophaling van een intermodale transporteenheid (ITE) op het Begisch grondgebied om ze te groeperen en naar andere staten te zenden en, omgekeerd, de distributie vanuit andere landen afkomstige ITE tussen het verzamelpunt en de verschillende overslagcentra op Belgisch grondgebied worden hiermee gelijkgesteld. De subsidie wordt toegekend wanneer het spoorgedeelte van het gecombineerd vervoer ten minste 51 km bedraagt. Enkel de ITE's met begeleidende vrachtbrief kunnen op de subsidie aanspraak maken. Het ontwerp vermeldt verder de berekeningsformule van de subsidie, de wijze waarop men een aanvraag kan indienen en de toekennings- en betalingsmodaliteiten.