19 okt 2018 17:49

Gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een ontwerp van koninklijk besluit goed in tweede lezing over de aflevering van een gecombineerde vergunning en rechten voor werknemers uit derde landen.

Het ontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, wijzigt verschillende bepalingen van het Vreemdelingenbesluit van 8 oktober 1981 en voegt nieuwe bepalingen toe in het kader van de omzetting van de Europese single-permitrichtlijn*. Het wijzigt tevens enkele bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 en creëert ook een aantal nieuwe.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

* Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke onderdanen van derde landen machtigt om te verblijven en te werken op het grondgebied van het Rijk