14 okt 2023 08:19

Gedeeltelijke omzetting van de EU-richtlijn inzake universele oplaadapparatuur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een voorontwerp van wet goed tot gedeeltelijke omzetting in het Belgisch recht van de Europese richtlijn 2022/2380 tot wijziging van de richtlijn 2014/53/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur.

In richtlijn 2014/53/EU wordt een regelgevingskader vastgesteld voor het op de markt aanbieden en de ingebruikneming van radioapparatuur in de Europese Unie. De wijziging ervan door de Europese richtlijn 2022/2380 moet het mogelijk maken om radioapparatuur op geharmoniseerde wijze op te laden door middel van universele oplaadapparatuur.

Meer specifiek worden eisen ingevoerd om te voorkomen dat consumenten en andere eindgebruikers bij elke aanschaf van een nieuwe mobiele telefoon of soortgelijke radioapparatuur telkens ook weer nieuwe oplaadapparatuur moeten kopen. De EU-richtlijn 2022/2380 beoogt zo het gebruiksgemak voor de consument te waarborgen, elektronisch afval te verminderen en marktversnippering voor oplaadapparatuur tegen te gaan.

Overeenkomstig deze richtlijn wordt de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie gewijzigd.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.