29 okt 2021 21:09

Gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn Covered Bonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot (gedeeltelijke) omzetting van de Europese richtlijn Covered Bonds.

Het ontwerp verduidelijkt en geeft verder uitvoering aan een aantal bepalingen door wijzigingen aan te brengen in:

  • het koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Belgische covered bonds door kredietinstellingen naar Belgisch recht
  • het koninklijk besluit betreffende de portefeuillebeheerder in het kader van de uitgifte van Belgische covered bonds door een kredietinstelling naar Belgisch recht
  • het koninklijk besluit met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
  • het koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen

De belangrijkste verduidelijkingen hebben betrekking op:

  • de criteria voor de beleenbaarheid en de waardering van de dekkingsactiva die in aanmerking kunnen worden genomen voor de samenstelling van het (de) bijzonder(e) vermogen(s)
  • de voorwaarden onder dewelke de uitgevende kredietinstellingen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om derivatencontracten op te nemen in hun bijzonder(e) vermogen(s)
  • de elementen waarmee rekening moet worden gehouden voor de dekkings- en liquiditeitstests en voor de samenstelling van de liquiditeitsbuffer
  • de bevoegdheden van de Nationale Bank van België met betrekking tot de volumelimieten waarbinnen een uitgevende kredietinstelling Belgische covered bonds mag uitgeven
  • de informatie die de kredietinstellingen die Belgische covered bonds uitgeven, moeten verstrekken aan de houders van Belgische covered bonds.

Tevens worden in de voormelde koninklijke besluiten een aantal technische wijzigingen aangebracht.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2012 betreffende de uitgifte van Belgische covered bonds door kredietinstellingen naar Belgisch recht, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2012 betreffende de portefeuillebeheerder in het kader van de uitgifte van Belgische covered bonds door een kredietinstelling naar Belgisch recht, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen